One100:s miljöarbete

Våra produkter är utvecklade för att ge så liten miljöbelastning som möjligt utan att ge avkall på funktion och kvalitet.

I produkterna kombinerar vi hög rengöringseffekt och låg användningskostnad med en hög grad av miljöanpassning. Målsättningen med miljöarbetet är att kontinuerligt verka för att minimera produkternas och verksamhetens hälso- och miljöpåverkan.

Därför är våra produkter också, i största möjliga utsträckning, baserade på vegetabiliska förnyelsebara råvaror som är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s kriterier 301A-301 eftersom det minskar miljöbelastningen och utsläppen av fossilt koldioxid.

Fler miljöfördelar

Minskad miljöbelastning

Emballaget utgörs av ett resurssnålt ”bag in box” system och materialet har valts med tanke på möjligheten till materialåtervinning genom källsortering.

Ett viktigt led i vårt miljöarbete är också att, i möjligaste mån, byta ut råvaror, produkter och tillverkningsmetoder så snart det finns dokumenterat säkrare och mer miljövänliga alternativ att tillgå.